Stiri Recente

Invitație de participare în vederea achiziţionării serviciilor de cazare și masă

Nr. 1335/ 10.06.2021

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Federatia Romana de Atletism cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Primo Nebiolo, nr. 2, sector 1, cod postal 011349, tel: 021 319 2443, fax: 021 319 2443, în calitate de autoritate contractantă, vă adresează invitaţia de a participa prin transmiterea unei oferte, în vederea achiziţionării serviciilor de cazare si masa pentru Campionatul European de Atletism, conform cerințelor minimale și obligatorii solicitate prin Caietului de sarcini.

 1. Coduri de clasificare CPV: 55100000-1 (Servicii hoteliere), 55300000-3 (Servicii de restaurant şi de servire a mâncării);
 2. Modalitatea de achiziţie publică, este în conformitate cu prevederile prevederile art. 68 alin. (1), lit. h), coroborat cu art. 111, alin. (1), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (servicii cuprinse in Anexa nr. 2), cu modificarile si completarile ulterioare si procedura simplificata proprie;
 3. Categoria serviciilor ce se vor achiziţiona: “Servicii de cazare si masa”;
 4. Locul prestarii serviciilor: locatiile indicate de autoritatea contractanta in Caietul de sarcini;
 5. Cantitatea serviciilor ce trebuie prestate: conform cerințelor Caietului de sarcini;
 6. Termenul de prestare a serviciilor: conform cerințelor Caietului de sarcini;
 7. Valoarea estimata: 1.780.033,33 lei fara TVA, impartita pe loturi, dupa cum urmeaza:

– Lotul nr. 1: Lot Național CEHIA, OLANDA, ELVETIA, BELGIA 352.000,95 lei fara TVA;

– Lotul nr. 2: Lot Național Estonia, Romania, Suedia 295.200,00 lei fara TVA

– Lotul nr. 3: Lot Național Norvegia, Irlanda 179.555.24 lei fara TVA

– Lotul nr. 4: Lot Național Finlanda 77.212,38 lei fara TVA

– Lotul nr. 5: Lot Național Turcia, Grecia 153.409,52 lei fara TVA

– Lotul nr. 6: Lot Național Belarus 79.562,86 lei fara TVA

– Lotul nr. 7: Echipele EBU, TEHNIC, ANAD, MEDIA, MASINI ECHIPAMENT, LABORATOR IT 170.903,81 lei fara TVA

– Lotul nr. 8: Staff FR ATLETSIM, ARBITRI, ECHIPA TV 246.655,24 lei fara TVA

– Lotul nr. 9: VIP 225.533,33 lei fara TVA

 

 

 1. Sursa de finanţare: Ministerul Tineretului si Sportului si venituri proprii ale Federatiei Romane de Atletism;
 2. Ofertele alternative sunt interzise;
 3. Preţul ofertei este ferm, exprimat în moneda naţională (lei);
 4. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă, precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se încadrează în cazurile de justifică excluderea:
 5. a) Situația personală a ofertantului: 1) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 2) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 3) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;;
 6. b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale: nu este cazul;
 7. c) Capacitatea tehnică și/sau profesională: 1) Autorizari si/ sau certificari (dupa caz, pentru fiecare serviciu prestat), valabile la termenul limita de depunere a ofertei, in copie cu inscrisul “conform cu originalul”, semnate si stampilate;
 8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile, de la termenul limita de depune;
 9. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română;
 10. Criteriul de atribuire utilizat: cel mai mare punctaj obtinut urmare a raportului calitate/ pret, calculat dupa urmatorii algoritmi de calcul:
 11. a) pret: se va atribui punctajul maxim, respectiv 90 pct, pentru oferta cu cel mai mic pret pentru serviciile de cazare. La celelalte oferte pentru serviciile de cazare, cu un pret mai mare, punctajul se va acorda dupa regula de trei simpla. Valoarea serviciilor de masa este fixa, fiind cea declarata in cuprinsul Invitatiei de participare.
 12. b) meniu: se va atribui punctajul maxim, respectiv 10 pct, pentru oferta cu cel mai mare numar de meniuri. La celelalte oferte cu un numar mai mic de meniuri, punctajul se va acorda dupa regula de trei simpla. Se va acorda punctaj zero pentru orice oferta care are un numar mai mic de doua meniuri;
 13. Modalități de plată: Plata către prestator se efectuează în lei, prin ordin de plată, în contul acestuia, în termen de maximum de 30 de zile de la data înregistrării la F.R.A. a facturii fiscale emise de către operatorul economic și a documentelor justificative;
 14. Data limită pentru solicitarea eventualelor clarificări: 14.06.2021, ora 13.00; Solicitările de clarificări vor fi transmise prin e-mail la adresa: federatie.atletism@gmail.com.
 15. Termenul limită de trimitere a ofertelor este 14.06.2021, ora 16.00, prin e-mail la adresa: federatie.atletism@gmail.com. Ofertele care vor fi depuse după acest termen, nu vor fi luate în considerare; Ofertele se vor putea depune pentru unul sau mai multe loturi.
 16. Modul de întocmire a ofertei:

Oferta se va trimite prin e-mail la adresa: federatie.atletism@gmail.com. Aceasta va cuprinde Documentele de calificare, Propunerea tehnică și Oferta financiară.

Documente de calificare: Documentele solicitate la pct. 11.

Propunerea tehnică: Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea verificării conformităţii acesteia cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini; astfel propunerea tehnică va conţine un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute în Caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective. Propunerea tehnică poate fi sub forma unei Declaratii pe proprie raspundere, prin care prestatorul isi asuma indeplnirea cerintelor minimale si obligatorii din Caietul de sarcini (Formularul nr. 5 corespunzator lotului pentru care depune oferta).

Oferta financiară: Ofertantul va completa corespunzător Formularul de oferta (Formularul nr. 6 si anexa corespunzatoare lotului pentru care depune oferta). Oferta financiara se va depune pentru numarul maxim de zile.

Caietul de sarcini poate fi obtinut printr-o solicitare la adresa de e-mail: federatie.atletism@gmail.com

FEDERATIA ROMANA DE ATLETISM

Secretar General