Stiri Recente

Convocator Adunarea Generală Ordinară Anuală

CĂTRE,                                                                                                                                                 

TOATE STRUCTURILE SPORTIVE CU DREPT DE VOT, AFILIATE LA FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM

În conformitate cu prevederile art. 31, alin (1) și ale art. 34, alin. (1) din Statutul Federației Române de Atletism (F.R.A.), Consiliul Federal a hotărât, în ședința sa din data de 23.10.2020, convocarea si ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ANUALE, care va avea loc în data de 26.11.2020, ora 11.00, la Sediul Federației Române de Atletism, din București, str. Primo Nebiolo, nr. 2, sector 1.

Tot în ședița din data de 23.10.2020, Consiliul Federal a hotărât că dacă Adunarea Generală Ordinară din data de 26.11.2020, nu este statutar constituită în prezența a două treimi din numărul delegaților cu drept de vot (art. 37 alin.1), aceasta va avea loc în data de 27.11.2020 în același loc, aceeași oră si cu aceeași ordine de zi. 

            Potrivit dispozițiilor art. 35, alin. (1), coroborat cu art. 47, din Statutul federației și a Hotărârii Consiliului Federal din data de 23.10.2020, Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale din data de 26.11.2020 este următoarea:       

 1. Deschiderea Adunării Generale – alocuțiunea președintelui F.R.A.;
 2. Constatarea întrunirii cvorumului;
 3. Desemnarea a 3-5 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial;
 4. Aprobarea Ordinii de zi;
 5. Raportul de activitate a Consiliului Federal (pe anul 2019) privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima adunare generală și aprobarea prin vot a acestuia;
 6. Prezentarea execuției bugetare și a bilanțului contabil pe anul precedent (2019) și aprobarea prin vot a acestora;
 7. Prezentarea și aprobarea prin vot a raportului Comisiei de cenzori pe anul 2019;
 8. Prezentarea și aprobarea planului anual de activitate și a bugetului anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
 9. Afilierea, suspendarea și/sau excluderea membrilor F.R.A., după caz;
 10. Completare Statut.

Având in vedere dispozitiile art. 34 alin. 3 alăturat atașăm textul integral al articolelor ce urmează a fi supuse votului Adunării Generale.

Art. 37 alin 1 din Statutul Federației Române de Atletism se modifiă după cum urmează:

Adunarea generală este statutar constituită în prezenţa a două treimi din numărul delegaţilor cu drept de vot. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul necesar, se va convoca o nouă adunare generală în termen de 60 de minute, care  se va desfăşura indiferent de numărul membrilor prezenţi cu drept de vot.

Art. 49 din Statutul Federatiei Române de Atletism se completeaza cu un nou alineat, dupa cum urmeaza:

(3) „Ședințele de Consiliului Federal se pot desfasura și online în anumite condiții speciale prevăzute de lege

Art. 54 alin. 3 se completeaza cu un nou alineat, astfel:

(3 1)  Principalele competențe ale vicepreședinților sunt:

– ”Vicepreședinte 1

 1. Departament Femei.
 2. B. Responsabili cu activitatea de dezvoltare a atletismului pe două regiuni, la propunerea Președintelui FRA.

 – Vicepreședinte 2

 1. Departamentul-Școala de antrenori
 2. B.  Licențiere antrenori atletism FRA
 3. Proiecte de cercetare în domeniul atletismului
 4. Responsabili cu activitatea de dezvoltare a atletismului pe două regiuni, la propunerea Președintelui FRA.

– Vicepreședinte 3

 1. A. Activitate-Arbitri
 2. Activitate-Masters
 3. Responsabili cu activitatea de dezvoltare a atletismului pe două regiuni, la propunerea Președintelui FRA.

-Vicepreședinte 4

 1. Comisia-Metodică de pregătire în atletism
 2. Tehnică
 3. Regulamente FRA
 4. D. Responsabili cu activitatea de dezvoltare a atletismului pe două regiuni, la propunerea Președintelui FRA”.

În cadrul Adunării Generale Ordinare vor avea loc dezbateri/discuții referitoare la punctele cuprinse în Ordinea de zi care va fi aprobată, potrivit dispozițiilor statutare.

Conform prevederilor art. 34, alin. (2) din Statutul federației, „membrii afiliați pot face propuneri pentru completarea și/sau modificarea ordinii de zi în termen de șapte zile de la

comunicare”. Rezultă, că pentru completarea/modificarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale din data de 26.11.2020, propunerile pot fi făcute în intervalul 03.11.2020 –

09.11.2020. Numai propunerile transmise în acest interval pot fi supuse votului adunării generale.

     

            Fiecare structură sportivă – membră cu drept de vot a Federației Române de Atletism, va desemna un DELEGAT cu drept de vot, care va putea participa la lucrările ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ANUALE pe baza DELEGAȚIEI scrise, în original, emisă și aprobată de conducerea structurii sportive afiliate care l-a desemnat.

În vederea optimizării condițiilor de organizare a Adunării Generale Ordinare Anuale, vă rugăm să transmiteți la Secretariatul F.R.A. (fax. 021.318.4715, email – office@fra.ro), până la data de 20.11.2020, numele și prenumele delegatului desemnat să participe la Adunare.

Validarea fiecarui reprezentant cu drept de vot, se va face inaintea inceperii Adunarii Generale Ordinare Anuale, începând cu ora 09.00, pe baza delegatiei scrise, în original, emisă de structura sportivă care l-a desemnat (vezi ANEXA 1).  

 

NOTĂ:

Art. 34 alin. (3) „Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea şi/sau completarea statutului, convocarea trebuie să cuprindă şi textul integral al acestora.”

Art. 37 alin. (1) din Statutul Federatiei Romane de Atletism: “Adunarea Generală este statutar constituită în prezența a două treimi din numărul delegaților cu drept de vot. In cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, se va convoca o nouă adunare în termen de 15 zile, ce se va desfășura indiferent de numărul membrilor prezenți cu drept de vot.”

Convocatorul și Ordinea de zi ale Adunării Generale Ordinare Anuale din data de 26.11.2020 au fost postate azi, 02.11.2020, pe site-ul FEDERAȚIEI ROMÂNE DE ATLETISMwww.fra.ro și au valoare de comunicare oficială față de orice persoană interesată.

INFORMARE: Cheltuielie aferente participării la Adunarea Generală Ordinară, legate de transport, cazare, masă, etc., ale delegaților, vor fi suportate de către fiecare structură sportivă.

 

PREȘEDINTE,

FLOREA Florin

 

 

 

Anexa 1 

Nr._________/_____________

DELEGAȚIE

Structura sportivă ____________________________________________

Prin prezenta confirmăm că, delegatul cu drept de vot la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Federației Române de Atletism din data de _____.____.2020 este:

Nume: Dl./Dna. ______________________________________________

 

Prenume ___________________________________________________

Date de identificare:

Seria/Număr de buletin identitate/ Carte de identitate ______/_______

C.N.P. _____________________________________________________

 

_______________________              __________                           _____________

Președinte/Director                              Semnătura                            Data și ștampila

Nume și prenume

 

Descarcă convocatorul în format PDF